1. - Diễn đàn SVĐHBK chỉ dành cho đối tượng là SV ĐH BK và các trường thành viên khác, nơi để giao lưu trao đổi học tập, chia sẻ tài liệu, giáo trình, kỹ năng nghề nghiệp, và nhà tuyển dụng, các đơn vị tài trợ. Mọi hành vi spam, quảng cáo dịch vụ trá hình đều bị cấm vĩnh viễn
  - Hãy đăng đúng chuyên mục và không trùng lặp chủ đề/nội dung.
  - Hãy là người có văn hóa để cùng nhau phát triển diễn đàn nhé !
  Dismiss Notice
 2. QUẢNG CÁO BANNER TẠI ĐÂY (728x180)
  Dismiss Notice

BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.

  Example:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.

  Example:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.

  Example:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.

  Example:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  Example:
  [USER=1]User Name[/USER]
  Output:
  User Name
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.

  Example:
  [IMG]https://svdhbk.com/​styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Output:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar. Approved sites: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Example:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.

  Example:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Changes the alignment of the wrapped text.

  Example:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.

  Example:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  Example:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.

  Example:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Output:
  Code:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.

  Example:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.

  Example:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.

  Example:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.